OPĆI UVJETI POSLOVANJA KIRA TRAVEL D.O.O.

PUTNIČKA AGENCIJA KIRA TRAVEL d.o.o., sa sjedištem u Kaštel Lukšiću, na adresi Ivana Pavla II 169, registrirana je za obavljanje djelatnosti Organizatora putovanja touroperatora, rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, Tt-11/5774-2. Temeljni kapital tvrtke je 2.654,46 - EUR i uplaćen je u cijelosti. Tvrtka posluje pod OIB: 55057549067, MB 2828804, MBS: 060277323, i identifikacijskim kodom putničke agencije ID code: HR-AB-21-060277323.

1. UVODNE NAPOMENE

Ovdje objavljeni opći uvjeti sastavni su dio ugovora odnosno vouchera koji su sklopljeni između turističke agencije Kira Travel d.o.o. ( u daljnjem tekstu Kira Travel ) i Klijenta/sudionika putovanja. Kira Travel organizira sve vrste putovanja, kongresa, poslovnih sastanaka i skupova, eventa i drugih programa, aranžmana u zemlji i inozemstvu u svoje ime i za svoj račun. Putovanja se organiziraju u obliku gotovih programa - paket aranžmana ili programa prema posebnim zahtjevima. Kira Travel također prodaje kao subagent programe drugih organizatora putovanja u funkciji posrednika, gdje je na svakom aranžmanu naznačen odgovorni organizator programa.

2. SADRŽAJ PROGRAMA

Organizator putovanja Kira Travel jamči provedbu programa prema opisu aranžmana u programu koji organizira i koji je Klijent/sudionik primio. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način,osim u slučaju izuzetnih okolnosti na koje ne može utjecati (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i slično).

3. PRIJAVE, UGOVARANJE I POTVRDA PROGRAMA

Klijent/sudionik se za putovanje koje organizira i nudi Kira Travel može prijaviti u poslovnici Kira Travel, telefonom, e-mailom i drugim sredstvima daljinske komunikacije te kod drugih ovlaštenih agenata.
Prilikom prijave Klijent/sudionik je dužan dati sve potrebne podatke koje zahtijeva određeni program putovanja. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, Klijent/sudionik uplaćuje 30 % vrijednosti aranžmana, a preostalih 70 % iznosa treba uplatiti najkasnije 21 dan prije početka putovanja osim ako u programu nije drugačije navedeno.
Sve pojedinosti programa moraju biti potvrđene do 21 dan prije dolaska. Sve naknadno tražene usluge nakon tog datuma će biti podložne raspoloživosti i tržišnim uvjetima za traženu promjenu te će biti zasebno naplaćene. Odstupanje od navedenog može utjecati na kvalitetu dogovorenih usluga. Potpisivanjem ugovora Klijent/sudionik u cijelosti prihvaća ove Uvjete rezervacije putovanja koje je prethodno pažljivo proučio. Na taj način sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza i za Klijenta/sudionika i za organizatora.
Sve dodatne usluge/dogovori koje ugovorene strane potvrde putem elektronske pošte nakon potpisivanja ugovora o uslugama, postaju dio pravno obvezujućeg ugovora.

4. SADRŽAJ I CIJENA ARANŽMANA

Sadržaj aranžmana, odnosno cijena aranžmana uključuje sve one usluge navedene na programu pod „Cijena uključuje“ . Cijena aranžmana ne uključuje sve one usluge koje su navedene na programu pod „Cijena ne uključuje“ . Neke od fakultativnih usluga mogu se unaprijed ugovoriti te će biti evidentirane u Ugovoru o putovanju.
Sve vrste posebnih/ dodatnih usluga Klijent / sudionik je dužan naručiti prilikom prijave putovanja, te se iste posebno plaćaju.
Cijene putovanja objavljene na programu putovanja vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene navedene u programima su bazirane na osnovi ugovora s Kira Travel partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u odredištu u kojem boravite te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije.
Cijene aranžmana objavljene su u EUR-ima i uključuju PDV. Cijene su određene brojem sudionika programa, a prema datumima održavanja istog.
Navedene cijene su podložne promjenama u slučaju zakonodavnih izmjena od strane države, kao što su povećanje PDV-a i drugih pristojbi te poreza.
Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i drugih usluga. Ukoliko dođe do povećanja cijene vece od 10%, Klijent / sudionik ima pravo raskinuti ugovor te odustati od putovanja / aranžmana bez troškova otkaza. Klijent /sudionik svoju odluku treba saopćiti agenciji u roku od 48 sati od primljene obavijesti u pismenom obliku. Ne otkaže li Klijent / sudionik putovanje u navedenom roku od 48 sati, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. U slučaju otkaza Klijent/sudionik nema pravo na naknadu štete.

5. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđene usluge, smještajni kapaciteti, restorani, prijevozna sredstva i ostalo u programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane i druge usluge u ponudi su pod nadzorom mjesnih turističkih uprava. Standardi su različiti i nisu usporedivi.

6. SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE

Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ako klijent/sudionik nije izričito ugovorio sobu/apartman s posebnim odlikama, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisanu u katalogu i cjeniku. Ako je moguće, organizator će pokušati zadovoljiti klijentov dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Smještaj najčešće nije moguć prije 16.00 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se moraju napustiti do 10 sati ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Dolaske iza 18 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drukčije naznačeno. Brojem raspoloživih kreveta u apartmanu određen je i najveći mogući broj gostiju u apartmanu tj. u apartman se ne može smjestiti više gostiju. Dijete se računa kao odrasla osoba. Vlasnik apartmana ima pravo na licu mjesta odbiti smještaj gostiju ako je broj osoba veći od najavljenih od strane agencije. U sobe/apartmane nije dozvoljeno dovoditi kućne ljubimce ako nije drukčije navedeno, a ako je dozvoljeno, plaća se doplata za boravak kućnih ljubimaca.

7. PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ ILI PROMJENA PROGRAMA

Ukoliko se za putovanje ne prijavi dovoljan broj Klijenata /sudionika, organizator zadržava pravo otkaza putovanja, ali najkasnije 5 dana prije početka putovanja. Najmanji broj Klijenata /sudionika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa/aranžmana. Kira Travel zadržava pravo potpune i djelomične promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 1). Kira Travel zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja izvanrednih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu. Ukoliko Kira travel otkaže putovanje, Klijent/sudionik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete.

8. PRAVO KLIJENTA /SUDIONIKA NA OTKAZ

Kira Travel mora biti pravovremeno obaviještena isključivo pisanim putem o svim otkazima i promjenama vezanim za program.
Uvjeti otkazivanja individualci:
60-30 dana prije dolaska organizator naplaćuje 30% cjelokupnog iznosa
29-21 days prije dolaska organizator naplaćuje 40% cjelokupnog iznosa
20-14 days prije dolaska organizator naplaćuje 80% cjelokupnog iznosa
13–0 days prije dolaska organizator naplaćuje 100% cjelokupnog iznosa
Ako se Klijent/sudionik ne pojavi ili otkaže aranžman nakon njegova početka, organizator će naplatiti cjelokupni iznos aranžmana.
Uvjeti otkazivanja grupe: Prema predmetnoj ponudi Kira Travel i određenim ugovorenim uvjetima za svaku pojedinu grupu.

9. OBVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA

Organizator je dužan brinuti o izvršenju usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan Klijentu/sudioniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara Klijentu/sudioniku zbog možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (točka 1) te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima Klijent/ sudionik podmiruje sve dodatne troškove.

10. OBVEZE KLIJENTA/ SUDIONIKA

Klijent/sudionik je dužan pridržavati se pravila ponašanja u smještajnim objektima, odnosno sredstvima prijevoza i svojim postupcima ne onemogućavati nesmetano odvijanje programa putovanjakao i ne ugrožavati prava ostalih Klijenata/sudionika u korištenju usluga Kira Travel. U slučaju da Klijent/ sudionik svojim ponašanjem uzrokuje štetu davatelju usluge u smještajnom objektu ili sredstvu prijevoza odnosno onemogućavaju redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja dužni su takvu štetu odmah otkloniti odnosno nadoknaditi oštećenom pri čemu je u obvezi surađivati s davateljem tih usluga i Kira travelom. Ako Klijent/ sudionik ugrožava redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja, KiraTravel osim prava na naknadu štete ima pravo prekinuti putovanje, u kojem slučaju će se smatrati da je putovanje prekinuto na zahtjev Klijenta/sudionika pri čemu Kira travel nije dužna snositi troškove povratka na mjesto polaska. Ako je u slučaju opisanom u prethodnom stavku ove točke Klijent/ sudionik maloljetna osoba odnosno dijete, roditelj je dužan prihvatiti povratak djeteta kući odnosno doći po svoje dijete, o vlastitom trošku.
Klijent/sudionik je dužan:
- posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi Klijent/sudionik . Pratitelj ili predstavnik organizatora će pomoći, ali uz uvjet da se program neometano odvija. Ako je za neko putovanje potrebita viza, organizator putovanja može, na zahtjev Klijenta/sudionika, kada je to moguće uz nadoplatu posredovati u njenom pribavljanju. Organizator putovanja ne jamči ishođenje viza
- cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U tom slučaju Klijent/sudionik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i /ili neispravnost putnih isprava koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju organizatora putovanja te se obračunavaju otkazni troškovi
- poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja
- pridržavati se kućnog reda u svim posjećenim objektima te surađivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri
- pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem i/ili predstavnikom organizatora putovanja
- prilikom polaska na putovanje turističkom pratitelju odnosno predstavniku organizatora predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (original voucher, potvrdu o uplati, kopiju virmana).
U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, Klijent/sudionik odgovara organizatoru za učinjenu štetu.

11. PRTLJAGA

Klijent/ sudionik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenim u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja autobusa dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, Klijent/sudionik sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora. Prtljaga se prevozi na klijentov rizik, stoga se preporuča osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva.
Organizator putovanja nije odgovoran za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu Klijent/sudionik je dužan uputiti prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta, ovisno gdje su oštećenje ili gubitak nastupili.

12. OSIGURANJA

Cijena putovanja ne uključuje osiguranja od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage, osiguranje od rizika otkaza putovanja, kao ni zdravstveno osiguranje. Svakom Klijentu/ sudioniku se savjetuje da uplati paket putnih osiguranja, te osiguranje od otkaza putovanja u zemlji iz koje dolazi / putuje.

13. UVJETI PLAĆANJA

Raspored uplata i pologa se provode u skladu sa predmetnom ponudom Kire Travel koja je dio ugovorne dokumentacije.
Svi računi se plaćaju putem bankovnog transfera uključujući i bankovne pristojbe. Računi za program se isplaćuju prema dogovorenom rasporedu plaćanja. Svi računi koji nisu plaćeni do ugovorenog datuma, automatski će biti podložni zateznoj kamati od 15% godišnje. Kopiju potvrde bankovnog transfera/doznake potrebno je poslati Kiri Travel na dan kada je uplata izvršena.

14. DODATNI TROŠKOVI

Klijent/sudionik i Kira Travel su suglasni da će svi dodatni troškovi nastali tijekomizvođenja programa biti plaćeni odmah osim ako pisanim putem nije drugačije dogovoreno. Za sve tražene dodatne usluge potreban je potpis ovlaštenog predstavnika Klijenta/sudionika i jamstvo kreditne kartice samog Klijenta/sudionika.

15. REKLAMACIJE (RJEŠAVANJE PRIGOVORA)

Klijent/sudionik se za sve nepravilnosti i reklamacije mora pritužiti prvo na licu mjesta davatelju usluga (hotel, apartman, voditelju putovanja, predstavniku organizatora putovanja ili neposrednom izvođaču usluga).
Davatelj usluga će pokušati na licu mjesta otkloniti uzrok prigovora i ponuditi rješenje na obostrano zadovoljstvo. U slučaju da se reklamacija može riješiti na licu mjesta, a Klijent/sudionik se nije pritužio na nepravilnosti na licu mjesta, podrazumijeva se da se Klijent/sudionik slaže s tom uslugom i time je izgubio pravo na ulaganje kasnijih reklamacija sa zahtjevom za smanjenje cijene usluge, odnosno isplate štete.
Kira travel neće razmatrati reklamacije ako Klijent/sudionik nije priložio kopiju pismene reklamacije koje je uložio na licu mjesta. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, Klijent/sudionik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu Klijent/sudionik mora priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju Klijent/sudionik je dužan uložiti u roku od 7 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko Klijent/sudionik uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, Kira travel takvu reklamaciju nije dužna uzeti u obzir. Kira Travel je dužna donijeti pismeno rješenje na svaki prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, Klijent/sudionik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu Klijent/sudionik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja ugovora po «Posebnim cijenama-akcijama» Klijent/sudionik nema pravo prigovora na smještaj. Klijent/sudionik i Kira travel će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Splitu. Mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

16. OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA

U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Kira travel, Klijenti/sudionici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju kontaktirati osiguravatelja Croatia osiguranje d.d. kod kojeg Kira travel ima ugovorenu Policu osiguranja od odgovornosti br 243910-86/12.
Croatia Osiguranje d.d., adresa: Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb, Hrvatska; telefon: +385 1 6332 000, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; web stranica: www.crosig.hr, OIB: 26187994862. Središnja kontaktna točka za administrativnu suradnju sa središnjim kontaktnim točkama drugih država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru u vezi sa zaštitom u slučaju nesolventnosi koju je dužan primijeniti organizator je Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatskem Prisavlje 14, 10000 Zagreb, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 1 6169 111.

17. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Klijent / sudionik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci Klijenta / sudionika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge).
Kira travel se obvezuje da neće osobne podatke korisnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik).
Osobni podaci korisnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.
Kira Travel zadržava pravo osobne podatke korisnika usluga upotrebljavati u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija, newslettera). Korisnik se u mogućnosti u bilo kojem trenutku odjaviti pomoću poveznice „Odjava“ na kraju svakog maila ili slanjem zahtjeva na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe neće utjecati na ugovaranje i/ili realizaciju tražene usluge.

18. PUTOVANJA U ORGANIZACIJI DRUGIH TOUROPERATORA

Ovi opći uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg Klijent/sudionik sklapa sa Kira travel, odnosno s ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji Kira travel. Za svaki pojedini program primjenjuju se uvjeti odgovornog organizatora koji je naveden za to putovanje. Svi programi u kojima Kira travel nastupa kao posrednik, Kira travel ne odgovara za provedbu putovanja odnosno turističkih aranžmana kojima nije odgovorni organizator već samo posreduje u prodaji. Svi turistički aranžmani koje Kira travel zastupa kao posrednik posebno su označeni, a što će biti vidljivo u tako objavljenom programu te na ugovoru o putovanju. U tom slučaju primjenjuju se opći uvjeti navedenog odgovornog organizatora putovanja . Potpisivanjem ugovora Klijent/sudionik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

19. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi opći uvjeti poslovanja sastavni su dio ugovora koji Klijent/sudionik sklapa sa Kira Travel, odnosno ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji Kira Travel. Moguća/predviđena odstupanja od ovih uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja. Potpisivanjem ugovora Klijent/sudionik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

Ovi uvjeti i upute za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i upute o putovanju, izdanje 15.5.2018. nastavno Direktivi EU 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25.studenog 2015., o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim aranžmanima, koja je u primjeni od 1.srpnja 2018., odnosno Zakonu o pružanju usluga u turizmu 2018.
Za sve slučajeve koji nisu izrijekom defnirani ovim uvjetima putovanja, primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.
Ovi opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu dana 01.siječnja 2018. godine.
Nadležno tijelo: Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10000 Zagreb.

Kira Travel d.o.o., Ivana Pavla II 169, 21215 Kaštel Lukšić – Hrvatska, OIB: 55057549067, ID code: HR-AB-21-060277323.

Voditelj poslovanja:
Tanja Đapić Poparić
Tel: +385 21 340 964
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 8:00 – 16:00

Ovlaštenja voditelja poslovanja su vođenje i nadzor djelatnosti, operativnih i administrativnih postupaka, te nadzor kvaliteta i sigurnosti usluge, uključivo i usluge dobavljača. Po ovlaštenju Uprave predstavlja Društvo i organizacijsku jedinicu.

Zamjenik voditelja poslovanja
Suzana Đapić Rade
Tel: +385 21 340 964
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 8:00 – 16:00

Direktivu EU 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25.studenog 2015 možete naći na web stranici odnosno, Zakon o pružanju usluga u turizmu od 1.1.2018., na web stranici

Follow us on

HTZ CROATIA

HTZ CROATIA
Croatian National Tourist
Board

UHPA

UHPA
Association of Croatian
travel agencies

COMPANY DETAILS

Putnička Agencija
Kira Travel d.o.o.
Address: Ivana Pavla II 169
21215 Kaštel Lukšić - Croatia
ID code: HR-AB-21-060277323
VAT ID: HR- 55057549067

CONTACT DETAILS

Address: Ivana Pavla II 169
21215 Kaštel Lukšić - Croatia
Phone: 00385 21 340 964
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.